KLÁRIS KIADÓ ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY KFT.
WEBÁRUHÁZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik. 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. 

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére: 

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Kláris Kiadó és Művészeti Műhely Kft.
Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Patak u. 12.
Weblap: klaris.hu
Kapcsolattartó: Davidesz Mária Magdolna
Telefon: +36 70 282 6898
E-mail: kiado@klaris.hu

Adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik. 

Adatvédelmi tisztviselő:
Társaságunk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, tekintettel arra, hogy Társaságunk főtevékenysége a 5911-es TEÁOR számú film-, video-, televízióműsor-gyártása, ennél fogva adatvédemi fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését nem teszi szükségessé.

Adatvédelmi kérelmek:
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29-es szám alatti címre vagy elektronikusan a kiado@klaris.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:
Nem történik külföldre adattovábbítás.

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) könyv- és DVD-film értékesítési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;

d) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

e) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés  
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén).

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)

A következő szabályok érvényesek direkt marketing esetében:

 • Az érintett személyes adatait csak akkor lehet kezelni, ha hozzájárult az adatkezeléshez, amelynek előzetesen meg kell történnie. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy még a hírlevél kiküldése előtt el kell kérni.
 • A hozzájárulásnak aktív cselekvésnek kell lennie, tehát például kattintás vagy checkbox kipipálás. A ráutaló magatartás, vagy a hozzájárulás meg nem tértele értelemszerűen nem minősül hozzájárulásnak.
 • A hozzájárulás önkéntes, és bármikor visszavonható. Az érintettnek tényleges választási lehetőséggel kell, hogy éljen.
 • A hozzájárulás nem lehet előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének, kivéve azt az esetet, ha hozzájárulás szükséges a szolgáltatásnyújtáshoz. (Így például az érintett ruhájának mérete egy ruházati webáruházban).
 • A hozzájárulás csupán az adott szolgáltatásra irányulhat, nem lehet összekapcsolni egyéb hozzájárulással. (Tehát az érintett rendel egy ételt egy internetes étteremben, ehhez megadja személyes adatait. Amennyiben nyereményjátékon vehet részt, s azt más szervezi, akkor hozzájárulását kell kérni, ahhoz, hogy az étterem továbbíthassa adatait. Továbbá, az érintett megnyeri a nyereményjátékot, de ezek után visszavonja hozzájárulását, akkor őt nem érheti hátrány).
 • A hozzájárulás visszavonása ugyanúgy egyszerű feltételek mellett történjék, mint ahogy az érintett hozzájárult. Tehát nem lehet személyes lemondást előírni abban az esetben, ha pl. e-mailen történt a hozzájárulás.
 • A lemondásról szóló tájékoztató tartalmazzon egy e-mail címet és egy postai címet is. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon külön szerepeljen, így például nem lehet a szerződési feltétel része.

A webáruház tevékenységhez kezelt adatok:

A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, név, számlázási és szállítási cím, az érintett által megrendeléseikor vásárolt termék(ek), az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 

Érintetti jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV.

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. 

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

1. adatkezelések nyilvántartása 

 • a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti
 • tartalma:
  • sorszám
  • tevékenység 
  • kezelt adatok
  • adatkezelési cél
  • adatkezelési jogalap
  • tárolás módja és ideje
  • adatkezelő neve és elérhetősége
  • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
  • adattovábbítás, címzettek
  • technikai és szervezési intézkedések
 • az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

2. az adattovábbítás nyilvántartása

 • tartalma:
  • sorszám
  • dátum
  • címzett
  • harmadik országba történő adattovábbítás
  • személyes adatok köre
  • adatkezelés, -feldolgozás célja
  • adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
  • adatkezelő neve és elérhetősége
  • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
  • technikai és szervezési intézkedések
  • adattörlésre előirányzott határidő
  • jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása

 • tartalma:
  • sorszám
  • kérelem időpontja
  • érintett neve, azonosító adata
  • kérelem tartalma
  • intézkedés megnevezése
  • intézkedés dátuma
  • adatkezelő neve és elérhetősége
  • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 • tartalma:
  • sorszám
  • incidens ideje
  • incidens megnevezése
  • érintettek köre 
  • érintett személyes adatok 
  • incidens hatása 
  • intézkedések
  • adatkezelő neve és elérhetősége
  • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

 • tartalma:
  • sorszám
  • megkeresés tárgya és ideje
  • érintettek köre 
  • érintett személyes adatok 
  • intézkedések
  • adatkezelő neve és elérhetősége
  • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

6. adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása

 • tartalma:
  • sorszám
  • tevékenység ideje
  • tevékenység 
  • megfelelés-ellenőrzés
  • hatásvizsgálat-észrevétel
  • felügyeleti hatósági együttműködés

7. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

 • tartalma:
  • sorszám
  • beérkezés ideje
  • kérelem tárgya
  • intézkedés (pl. visszaküldés)
  • adatkezelő neve és elérhetősége
  • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

8. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása

 • tartalma:
  • sorszám
  • hatásvizsgálat ideje
  • műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
  • szükségesség, arányosság vizsgálata
  • kockázatok elemzése, kezelése
  • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
  • adatvédelmi tisztviselő véleménye

Külső adatkezelések

Számlázás

A számlák kiállítása a Számlázz.hu rendszer használatával történik. A szolgáltatás üzemeltetője a KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41). A Számlázz.hu adatkezelési tájékoztatója az alábbi címen érhető el:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

A kiállított számlák adatait az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé továbbítjuk. A NAV felé történő adatszolgáltatásról további információ a https://onlineszamla.nav.gov.hu/ weboldalon érhető el.

Online bankkártyás fizetés esetében megvalósuló adattovábbítás

SimplePay adattovábbítási nyilatkozat

 

Kelt: Budapest, 2021. július 16.

Kláris Kiadó és Művészeti Műhely Kft. mint adatkezelő/adatfeldolgozó képviseletében:
Davidesz Mária Magdolna

 

Főmenü
×
×

Cart